آیین‌نامه کاریابی

درباره ماخدمات حقوقیآموزش آنلاینسوالات متداولراهنمای سایتآیین‌نامه کاریابیدریافت اپلیکیشن
آیین نامه کاریابی ها در سال 1396

بسمه تعالی
ابلاغیه میزان حق‌الزحمه دفاتر مشاور شغلی و کاریابی غیردولتی
(داخلی و خارجی) در سال 1396
1- حق‌الزحمه کاریابی بابت ثبت‌نام به همراه مشاوره شغلی به شرح ذیل می‌باشد:
1-1- حق‌الزحمه ثبت‌نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی داخلی مبلغ 180000 ریال تعیین می‌گردد.
2-1- حق‌الزحمه ثبت‌نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ 250000 ریال تعیین می‌گردد.
تبصره 1- حق‌الزحمه ثبت‌نام به همراه شغلی کاریابی داخلی در مناطق محروم کشور مبلغ 120000ریال تعیین می‌گردد.
تبصره 2- چنانچه به همراه ثبت‌نام کارجو، فرآیند مشاوره شغلی انجام نشود پنجاه درصد حق‌الزحمه ثبت‌نام و مشاوره شغلی کسر خواهد شد.
تبصره 3-در صورت انصراف کارجو از فرآیند بکارگماری وجه پرداختی بابت ثبت‌نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نمی‌گردد.
تبصره 4-کاریابی می تواند برای ثبت نام مجدد کارجویی که دو سال از تاریخ ثبت نام آنها گذشته و یا مقطع تحصیلی بالاتری ارائه نماید، حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی دریافت نماید.
2- حق‌الزحمه کاریابی بابت بکارگماری جوینده کار در داخل کشور برای قراردادهای یکساله و بیشتر به شرح زیر محاسبه و تعیین می‌گردد:
1-2- حق‌الزحمه بکارگماری کاریابی غیردولتی داخلی که از کارجو دریافت می‌گردد حداکثر پنجاه درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1396 می‌باشد.
تبصره- در صورتیکه دستمزد ثابت بکارگمارده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد 30 درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال 96 به حق‌الزحمه دریافتی از کارجو اضافه خواهد شد.
2-2- کاریابی می‌تواند حق‌الزحمه بکارگماری را تا سقف یکماه حقوق دریافی کارجو از کارفرما دریافت نماید.

تبصره 1: برای قراردادهای کمتر از یکسال حق الزحمه به نسبت ماههای کارکرد محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: کاریابی ها حق دریافت حق الزحمه بکارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یکماه را ندارند. لازم است قبل از معرفی کارجو به فرصت شغلی در این خصوص به وی اطلاع رسانی صورت پذیرد.

تبصره 3: در صورت تمدید قرارداد کار (بکارگمارده یا کارفرما) تا سقف یکسال، کاریابی می تواند نسبت به اخذ مابقی حق الزحمه خود از بکارگمارده اقدام نماید.

3- کاریابی می تواند در زمان معرفی کارجو به فرصت شغلی، در صورت تمایل کارجو مبلغ 1/000/000 ریال را علی الحساب به عنوان پیش دریافت از میزان حق الزحمه بکارگماری تعیین شده دریافت نمایند.

تبصره: کاریابی ها موظف می باشند در صورت عدم بکارگماری کارجو حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به عودت مبلغ دریافتی اقدام نمایند.

4- کاریابی با توافق با بکارگمارده می تواند حق الزحمه خود را به صورت اقساط دریافت نماید.

5- کاریابی می‌تواند به منظور وصول حق‌الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کار تضمین و تامین لازم را در قالب سفته اخذ نماید.
تبصره- میزان تضمین اخذشده از کارجو توسط دفتر کاریابی داخلی نباید بیشتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد.
6- کاریابی نمی‌تواند مدارک هویتی جویندگان کار اعم از شناسنامه، کارت ملی ،گذرنامه، گواهینامه و ..... را به عنوان تضمین اخذ نماید.

7-با درخواست کاریابی، کارفرما می تواند در صورت رضایت کتبی کارجو، حق الزحمه بکارگماری را در قالب مساعده از حقوق وی کسر و به کاریابی پرداخت نماید. در این صورت نیازی به اخذ تضمین از کارجو نمی باشد.

8- کاریابی موظف است در قبال دریافت هرگونه وجه (حق الزحمه ثبت نام و بکارگماری) به کارجو رسید ارائه نماید.

تبصره- چنانچه براساس تایید مراجع ذیصلاح کارجو قبل از پایان یکسال ترک کار نموده و یا به علت سهل انگاری، عدم توجه به اوامر کارفرما، قصور و موجبات اخراج خویش را فراهم سازد، موظف به پرداخت کل حق الزحمه برابر بند مرتبط مندرج در بند 2 خواهد بود.

9- تعرفه حق الزحمه بکارگماری کارجو در خارج از کشور برابر قرارداد کار یکساله و بیشتر معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به صورت تناسبی محاسبه و توسط وزارت به دفاتر کاریابی ابلاغ می شود.

10- عدم رعایت هریک از بندهای اعلام شده، تخلف محسوب گردیده و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها با همکاری انجمن های صنفی کاریابی ها استان موظف به رسیدگی می باشند.

11- کلیه دفاتر کاریابی مکلف می باشند این ابلاغیه را در محل مناسب و در معرض دید عموم مراجعه کنندگان قرار دهند.


قوانین درج آگهی

شرایط اگهی های مختلف در بخش تعرفه ها قابل مشاهده می باشد لذا پیش از پرداخت تمامی موارد را مطالعه نمایید پس از درج آگهی امکان عودت وجه وجود نخواهد داشت.